Gå til hovedindhold
Du er her:

Vision

På Hummeltofteskolen arbejder vi kvalificeret og ambitiøst med eleverne, pædagogerne og lærernes faglighed og trivsel

Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab med fokus på faglighed og trivsel. Elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i spil. Alle understøtter hinanden i at udfolde sig, øve sig og udvikle sig i et trygt og struktureret læringsrum.

Om Hummeltofteskolen

 • Mission

  En attraktiv skole.

  Hummeltofteskolen er en af landets bedste skoler og en attraktiv arbejdsplads.

 • Værdier
  • Vi er åbne over for hinanden og ser mangfoldighed som en styrke.
  • Vi understøtter kreativitet, nysgerrighed, undren og engagement.
  • Vi eksperimenterer i trygge rammer.
  • Vi vægter glæde, humor og et godt grin.
  • Vi tager følelser og konflikter alvorligt.
  • Vi lægger vægt på fællesskab, gode relationer og ansvarlighed.
  • Vi underbygger demokratisk dannelse.
  • Vi baserer os på ordentlighed.
 • Hvem er Hummeltofteskolen

  Hummeltofteskolen arbejder kvalificeret og ambitiøst med eleverne, pædagogerne og lærernes faglighed og trivsel.

  Skolen er organiseret omkring pædagogiske læringsfællesskaber, som giver alle medarbejdere mulighed for at bruge deres kompetencer. Den fleksible tilrettelæggelse af undervisningen er et af skolens kendetegn. Pædagogisk tænkning og indhold præger skolens struktur og elevernes fleksible skemaer samtidig med, at antallet af vikartimer mindskes.

  Ledelsen og medarbejderne udfordrer løbende skolens pædagogiske tænkning og struktur.

  Vi tilstræber, at eleverne bliver dannede og uddannede til at begå sig i livet og samfundet. Således at eleverne tilegner sig et fundament af faglige, praktiske, personlige og sociale kompetencer, de kan bygge videre på.

  Hummeltofteskolen møder eleverne dér, hvor de er. Lærere og pædagoger arbejder tæt sammen i teams, hvor det faste omdrejningspunkt er elevernes trivsel, faglige læring og læringsstrategier. Elevernes styrker og evner udfordres, og eleverne bliver klar over, hvor og hvordan de skal bringe deres kompetencer i spil. Eleverne understøttes i, sammen med deres forældre, at træffe et valg for deres fremtid.

  Viden og læring er i fokus, og det er positivt at have viden samt attraktivt at lære noget. Læringsrummet er en tydelig struktureret ramme for læring, hvor fordybelse kommer i forgrunden, og eleverne arbejder vedholdende og koncentreret. Eleverne lærer at foretage bevidste og reflekterede valg i en verden med mange valgmuligheder og forskellige normer. Det er lærernes rolle at skabe meningsfuldhed og støtte eleverne i at sætte realiserbare mål. Eleverne lærer, hvordan de hver især kan yde deres bedste. Vi bruger evaluering og tests bruges som redskab til differentiering og planlægning af undervisningen, der hvor lærere og ledelse vurderer, at det giver mening.

  Elever, lærere og pædagoger arbejder med kreativitet, innovation og entreprenørskab i børnehøjde i undervisningen. De mange tilgange udnyttes i et eksperimenterende læringsrum, der bygger på forudsætningen om, at det i læreprocesser er vigtigt at turde fejle.

 • Et trygt lokalmiljø

  Skole-hjem-samarbejdet er meningsfuldt og godt funderet på Hummeltofteskolen, hvor forældre, lærere, pædagoger og ledelsen er i dialog og har et engageret samarbejde både på det individuelle niveau og i fællesskab.

  Skolen indgår i samarbejde med lokalområdets institutioner og inddrager dem i undervisningen og fritidsdelen, når det giver mening. Skolen bestræber sig på at lave gode overgange fra dagtilbud og videre til klub, fritidstilbud og ungdomsuddannelser. Der er fokus på samarbejde med andre aktører og organisationer om et trygt fysisk nærmiljø.

 • En attraktiv arbejdsplads

  Hummeltofteskolen er optaget af pædagogisk udvikling. Derfor vægtes efter- og videreuddannelse af skolens personale og ledelse.

  Lærere, pædagoger og administrativt personale har lyst og vilje til at anvende ny viden og relevante forskningsresultater. Sammen med solide praksiserfaringer skaber det afsæt for at indfri skolens vision.

 • Skoleudviklingssamtale

  ”Eleverne på Hummeltofteskolen præsterer som forventet i forhold til socioøkonomisk reference på de faglige resultater og ligger højt i den seneste trivselsmåling, hvor 95% elever har højest mulige trivsel.

  På Hummeltofteskolen er der fokus på udvikling af relationskompetence og læringssamtaler. Louise Klinge og Gro Emmertsen Lund har været samarbejdspartnere i denne kompetenceudvikling, hvor formålet er at styrke bevægelsen mod et større fokus på fællesskabet. Skolen har også et samarbejde med Helle Plaugborg i forhold til afvikling af en fælles pædagogisk dag med personalet med overskriften ”Fællesskabende klasseledelse”."

Undervisning og læring – det pædagogiske grundlag

 • Lyst til læring

  Hummeltofteskolen vægter, at eleverne har lyst til læring og er i stand til at sætte viden i spil. Læring sker i relationer og beror på en anerkendende, tryg og tillidsfuld atmosfære. Eleverne bliver udfordret i forhold til deres forudsætninger og potentialer.

 • Dannelse – det hele menneske

  På Hummeltofteskolen ser vi dannelse som et vigtigt begreb i den alsidige udvikling af det hele menneske. Vi bestræber os på at gribe ind i elevernes livsverdener og involverer dem i deres møde med verden og det omkringliggende samfund gennem dialog. Undervejs i elevens dannelsesproces vil der opstå harmoni og disharmoni. Her er det en fælles opgave at hjælpe eleven til at gribe og begribe verden og derved udvikle selvstændighed og kritisk refleksion hos eleven.

  For at udvide elevernes forståelseshorisonter underviser lærerne ud fra eksempler, der åbner for grundlæggende anderledes viden end elevernes hverdagsliv. Således rykkes eleverne ud af deres vante opfattelser og hjælpes til at anskue verden gennem andre perspektiver.

 • Styrkebaseret læring

  Hummeltofteskolen har fokus på styrkebaseret læring ved, at lærerne understøtter eleverne i at blive bevidste om at bruge deres styrker både fagligt, socialt og praktisk. Læring får de bedste forudsætninger, når eleverne er i trivsel og flow – en tilstand af fuldt engagement, hvor udfordringer og kompetencer er afstemt med hinanden. Der er fokus på værdier og på, at eleverne skaber identitet gennem arbejde med refleksion. Vi vægter dialogen i fællesskabet som en bærende forudsætning for udviklingen af det enkelte barn.

 • Praktisk-musisk dimension

  Hummeltofteskolen vægter og understøtter den praktisk-musiske dimension i fagene, hvor eleverne arbejder praktisk, musisk, innovativt og håndværksmæssigt. De lærer at kommunikere med æstetiske og visuelle virkemidler. Det sker også som en naturlig del af de praktisk-musiske fag.

 • Bevægelse

  Hummeltofteskolen har fokus på at fremme og styrke elevernes motivation for fysisk aktivitet. Vi ønsker, at eleverne gennem bevægelse får mulighed for at udvikle deres fysiske, sociale og personlige kompetencer. Lærere og pædagoger lægger vægt på at igangsætte fysisk aktivitet, som fremmer dannelse og læring ved at være udfordrende, varieret og indebære succesoplevelser.

Visionstemaer

 • Globalisering, indblik og udsyn 

  På Hummeltofteskolen finder vi det vigtigt, at alle elever er fortrolige med grundlæggende demokratiske værdier i egen hverdag og vores samfund. Det danner grundlag for et globalt udsyn, der gør det muligt at møde andre mennesker og kulturer med åbent sind og forståelse. Undervisningen leder frem mod viden om andre lande, sprogfærdigheder og international kultur- og samfundsforståelse. Der er fokus på at opnå interkulturel kompetence forstået som evnen til at kommunikere og agere i et globalt samfund både verbalt, skriftligt og via medier. Ligeledes er der fokus på evnen til at samarbejde om opgaver og udvikling med mennesker med en anden baggrund.

 • Naturfag

  Arbejdet med naturfagene skal bidrage til naturfaglig viden og forståelse. Eleverne arbejder ud fra en naturvidenskabelig metode, som skaber sammenhæng og inspirerer eleverne.

  Skolen arbejder med en undersøgelsesbaseret læringsmetode, der undrer og eksperimenterer ved at engagere eleverne, så deres interesse og nysgerrighed for naturfag skærpes. Naturfagsundervisningen bliver virkelighedsnær og anvendelsesorienteret ved at inddragelse af lokalområdet og lokale virksomheder.

 • Innovation, kreativitet og entreprenørskab

  Vi stræber efter, at alle elever på Hummeltofteskolen har lyst til viden om og metoder til at arbejde innovativt, kreativt og entreprenant i styrede processer i fagene. Undervisningen leder frem mod, at eleverne får erfaringer med innovation og entreprenørskab i børnehøjde. Eleverne undersøger verden og skaber nye idéer i en kreativ fase. Idéerne udvikles, planlægges og verificeres i en innovativ fase. Afslutningsvis omsættes idéerne i den entreprenante fase, så de kan give værdi til andre. Skolen inspirerer og inspireres af omverdenens institutioner og virksomheder.

 • Individet og fællesskabet

  Alle elever på Hummeltofteskolen anerkendes og tager del i fællesskabet, der er funderet på de demokratiske værdier. Her er rum til faglig, social og kulturel forskellighed. Alle anerkender, inkluderer og udfordrer hinanden i fællesskabet.

  Hummeltofteskolen benytter undervisningsdifferentiering og holddannelse som et bærende pædagogisk princip med afsæt i fællesskabet og med fokus på varierede undervisningsformer. Lærerne inddrager eleverne i undervisnings- og læringsmål og giver feedback til eleverne og forældrene. Det åbner for refleksion hos eleverne over egen læring.

 • Idræt, sundhed, bevægelse og naturoplevelser

  Alle elever på Hummeltofteskolen indgår i et aktivt og inspirerende miljø i og omkring skolen, som motiverer til fysisk aktivitet og understøtter den enkeltes læring og livsglæde. Skole, klub og SFO fremmer idrætstraditioner, lege og bevægelse på skolen og i den lokale natur. Eleverne får herigennem mulighed for at tilegne sig kompetencer, der skaber grundlag for, at eleverne kan udvikle færdigheder samt vaner til at agere hensigtsmæssigt i forhold til fælles skaber, livsstil, livskvalitet og naturen. Idræt, bevægelse og naturoplevelser er et redskab til at styrke elevens og klassens trivsel.

 • Digital læring

  Elever på Hummeltofteskolen styrkes i at bruge digitale medier på kompetent vis som kommunikationsmiddel og som en didaktisk integreret del i undervisningen i fagene.

  Vi arbejder med:

  • Etik: Eleven som ansvarlig deltager
  • Informationskompetence: Eleven som kritisk undersøger
  • Programmering og teknologiforståelse: Eleven får datalogisk tænkning og tekniske færdigheder
  • Kreativ producent: Eleven får færdigheder til at blive en målrettet og kreativ producent.

  Fokus er rettet mod at understøtte informationskompetence og læring. Eleverne lærer at udvælge og reflektere over relevant information og dele deres viden kvalificeret med andre. Som led i arbejdet med elevernes dannelse arbejder skolen med elevernes brug af medier som socialt netværk. Fokus på netetik indgår derfor som en del af undervisningen.

    /Revideret 29.01.2019