Gå til hovedindhold
Du er her:

Mål- og indholdsbeskrivelse

Se målene for vores daglige pædagogiske praksis, som er beskrevet og begrundet her

Hensigten med Mål- og Indholdsbeskrivelsen er at sikre synliggørelse, kvalitet og udvikling i det pædagogiske arbejde. Den henvender sig til alle med interesse for SFO Løvgårdsvej 14, primært forældre til børn i institutionen og danner samtidig grundlag for personalets arbejde med udvikling af den pædagogiske praksis.

Beskrivelsen tager afsæt i LTKs ”Sammenhængende børne- og ungepolitik” med særligt 5 fokuspunkter:

 • Læring og kompetencer
 • Fritid og kultur
 • Inklusion og fællesskab
 • Børn og unges medindflydelse
 • Sammenhæng og samarbejde i børn og unges liv

Mål- og Indholdsbeskrivelsen beskæftiger sig med de tanker og mål, der ligger til grund for den måde, vi har valgt at gøre tingene på. Med andre ord; den både beskriver, begrunder og sætter mål for vores daglige pædagogiske praksis.

Beskrivelsen er vores udmøntning af Hummeltofteskolens ”Vision for skole og skolefritidsordning” og Hummeltofteskolens værdiregelsæt, der bl.a. beskriver vores overordnede fælles værdier. Personalet i SFO har desuden udpeget 5 værdier, som er særligt vigtige i det pædagogiske arbejde. Disse er:

 • Nærvær
 • Anerkendelse
 • Mangfoldighed
 • Relationsdannelse
 • Glæde

Beskrivelsen bliver løbende vedligeholdt og udviklet. Evaluering af de overordnede mål foregår bl.a. mindre formelt i det daglige og formelt til personalemøder. Personalet iagttager løbende det pædagogiske arbejde og revurderer både mål og indhold.

Målene

Den alsidige personlige udvikling har nøglebegreber som:

 • Kreativitet
 • Nysgerrighed
 • Håndtering af følelser
 • Tolerance
 • Selvtillid
 • Deltagelse i fællesskaber
 • Kommunikation
 • Respekt for forskelligheder
 • Samarbejde

For overskuelighedens skyld og for netop at sikre alsidigheden, har vi valgt at opdele målene for det pædagogiske arbejde i 3 undertemaer, som er; sociale kompetencer, krop, bevægelse og sundhed samt viden om og fornemmelse for kulturelle værdier og udtryksformer.

For hvert tema er der, udover de væsentligste mål indenfor det pågældende tema, eksempler på de midler og metoder, vi benytter for at nå målene.

Begrebet sociale kompetencer er omfattende og komplekst og mange af kompetencerne herunder vil derfor både være følger af, og forudsætninger for hinanden. Sociale kompetencer er nødvendige for og en del af alt samvær mellem mennesker. De vil derfor naturligvis også udvikles gennem de aktiviteter, vi beskriver under de øvrige temaer.

En del af målene skal forstås som det, børnene skal kunne møde i SFO'en, som vi er forpligtede til at tilbyde og ikke som en række individuelle mål, som hvert enkelt barn nødvendigvis forventes at nå. Andre mål, især dem, der vedrører de sociale kompetencer, er en del af selve spillereglerne, når børnene opholder sig i SFO.

Sociale kompetencer

Mål:

At børnene:

 • Føler ansvar for hinanden, sig selv og omgivelserne
 • Viser respekt og hensyn overfor andre samt føler sig respekterede
 • Lærer at håndtere konflikter og at samarbejde
 • Både kan give og modtage hjælp
 • Lærer at se egne og andres behov
 • Respekterer regler
 • Lytter til andre og selv bidrager

   

Dette opnår vi blandt andet ved at:

 • Primærpædagogen er tæt knyttet til klassen og arbejder målrettet med konfliktløsning og gensidig respekt
 • Skabe rammer og muligheder for både organiseret og fri leg
 • Skabe rammer for organiserede aktiviteter
 • Tage på udflugter og ture
 • Have en genkendelig hverdag, hvor der både er mulighed for aktiviteter og pauser

Krop, bevægelse og sundhed

Mål:

At børnene:

 • Udvikler deres kropsbevidsthed og udfordrer sig selv
 • Bliver bevidste om sammenhængen mellem sund kost og velbefindende
 • Fortsat udvikler både deres fin- og grovmotoriske færdigheder
 • Oplever glæde ved at færdes og lege i naturen og udendørs
 • Bruger og udvikler deres sanser, fantasi, nysgerrighed og kreativitet

Dette opnår vi blandt andet ved at:

 • Skabe fysiske rammer for varierede legemuligheder både ude og inde
 • Prioritere alsidige udendørs legemuligheder højt for at give børnene lyst til at være ude
 • Igangsætte sportsaktiviteter, fodboldturneringer, olympiske lege, diskofester o.s.v.
 • Have udstyr, legetøj og redskaber som fremmer fysisk udfoldelse
 • Give plads til fri leg, men ligeledes være igangsættende med voksenstyrede lege

Kulturelle udtryksformer og værdier

Mål:

At børnene:

 • Kan begå sig i det daglige i SFO og når vi er ude af huset
 • Møder kultur i forskellige sammenhænge og på flere niveauer
 • Lærer den eksisterende kultur i SFO at kende, både fra voksne og børn, samt selv er med til at præge, udvikle og videregive den
 • Glædes ved at udtrykke sig kreativt på forskellige måder

Dette opnår vi blandt andet ved at:

 • Have mange traditioner som fodboldturnering, mini-ol, sommer- og diskofester, afskedstur
 • Give plads til og hjælpe børnene med at realisere deres egne idéer til f.eks. sang, dans og teater
 • Organisere fælles oplevelser f.eks. sport, lege, teater og dans
 • Have et bredt tilbud i kreative værksteder med mange forskellige materialer og teknikker