Gå til hovedindhold
Du er her:

Skolebestyrelsens referater

Se skolebestyrelsens referater for skoleåret 2018/2019

 • August 2018

  Referat af skolebestyrelsesmøde onsdag den 29. august 2018                                                                    

  Til stede: Bente Kjøgx, Betina Larsen, Mette Nymand, Lotte Skou Hansen, Anita Palm Laursen, Thomas Saks, Maiken Holmgaard, Lise Hogervorst Dorte Reedtz, Irene Maegaard, Camilla Stræde og Dorte Wilms 
  Ikke til stede: Bodil Wesenberg, Thomas Sevelsted Lauritzen, Olivia Aida Kara, Neja Johanne Maj Jonassen

  1. Eventuelt
    
  2. Kort orientering (10 min.) 
   Eleverne: Intet nyt, var ej til stede 
   Formanden: Sidder i skolerådet, næste møde 26 sep. KX og formanden var til møde vedrørende retningslinjer for skolebyggeri. Høringsmøde vedrørende skoledistrikter den 10 sep. 
   Pædagogerne: Vi er kommet godt fra start. Alle pædagoger har lige været på et fælles bevægelseskursus og fået inspiration til bevægelsestimerne. 
   Lærerne: Skoleåret er startet godt. Vi mødte ind i skolen en uge før elevernes skolestart til fælles oplæg og fælles forberedelse. Det er positivt at lærerne har en uge til planlægning og samarbejde. 
   Ledelsen: Den første uge hvor lærerne møder ind inden elevernes skolestart har stor værdi for lærerne. Der er god tid til at sætte fokus på den pædagogiske udvikling herunder arbejdet med læringssamtalen. Herudover tages der hånd om mange praktiske ting, - rengøring, indvendig vedligeholdelse og klargøring af klasselokaler.  Hele arbejdet med datasikkerheden kommer til at fylde meget i dette skoleår, især for administrationen. Herudover kommer skiftet fra intra til Aula til at fylde.
    
  3. Skolebestyrelsens forretningsorden 
     *  Skolebestyrelsens forretningsorden blev gennemgået, revideret og
         godkendt. 
     *  Det blev besluttet at linke forretningsordenen til styrelsesvedtægten.
    
  4. Budget 2019, Lyngby Taarbæk Kommune 
   KX fremlagde budgetforslaget: 
   Der lægges ikke op til de store besparelser. Budgettet hænger sammen, og der er en stor klassebeholdning. Det betyder, at alle projekter er finansieret. 
     *  Det blev drøftet og besluttet at høringssvaret skal indeholde følgende: 
             >  Trafiksituationen på Grønnevej, ønsket om en mere sikker skolevej 
             >  Stor tilfredshed omkring understøttelsen at ombygningen af vores
                 omklædningsrum i idrætshallen
             >  Bekymringen omkring, at budgetmodellen ikke tager højde for
                 at skolebudgettet er udhulet, når der ikke tages højde for 
                 * Afvikling af prøver 
                 * Aflønning af lærere med en overbygning 
                 * Holdundervisning for de elever, der ikke vælger fransk/tysk 
                 * Administrationslønninger 
                 * Personale ved valgfag 
                 * Vikarbudgettet (kan ikke dække et stramt styret behov) 
                 * Enkeltmandsundervisning 
                 * Lønfremskrivning er ikke retvisende 
   Konsekvensen af denne ud hulning går ud over den supplerende undervisning, da det er den eneste post, man som skole kan hente penge. 
   Det blev endvidere drøftet at: 
              >  Det store ambitionsniveau om skolens virke i Lyngby-Taarbæk
                  kommune
                  samt dennes resultater ikke står mål med ressourcetildelingen.
              >  Der er afsat for få ressourcer til at understøtte arbejdet med de
                  digitale
                  indsatser og digitale midler. 
              >  Der skal være opmærksomhed på at tildelingen til en ekstra
                  specialklasse på Sorgenfriskolen, betyder at Hummeltofteskolens
                  gruppeordning på sigt skal have resurser til at modtage flere
                  elever. 
              >  Der er en bekymring omkring kommunens præmis omkring de høje
                  klassekvotienter. 
   Lotte Skou Hansen skriver udkast til høringssvar. Høringssvaret skal være kommunen i hænde senest den 10. september. Det blev aftalt, at eventuelle kommentarer skal være på mail indenfor et døgn. 
   Kommunens forslag til de nye skoledistrikter blev fremlagt. Det blev besluttet, at Betina Larsen skriver udkast til høringssvar. 
   Det blev drøftet hvilke konsekvenser forslaget til de ”nye” skoledistrikter kan få. Det blev drøftet, at der er en bekymring omkring, hvad det vil betyde for sikker skolevej. Det ønskes at der stadig sikres søskendegaranti.  
    
  5. Årsplan og udvalg i skolebestyrelsen 
   Årsplanen for skolebestyrelsens arbejde blev fremlagt af Dorte Wilms.Skolebestyrelsen besluttede som udgangspunkt at følge denne. Det blev dog besluttet, at årsplanen for skolebestyrelsen tages op igen på det kommende møde for endelig vedtagelse. Bestyrelsesmedlemmerne valgte sig herefter ind i diverse udvalg også dette punkt tages op igen på det kommende skolebestyrelsesmøde.
    
  6. Konstituering af skolebestyrelsen 
   Betina Larsen blev valgt som formand og Camilla Stræde blev valgt som næstformand.

  Referent/Dorte Wilms

 • Oktober 2018

  Referat af skolebestyrelsesmøde mandag 8. oktober 2018                                                     

  Til stede: Bente Kjøgx, Betina Larsen, Mette Nymand, Lotte Skou Hansen, Anita Palm Laursen, Bodil Wesenberg, Lise Hogervorst Dorte Reedtz, Thomas Sevelsted Lauritzen Irene Maegaard, Camilla Stræde og Dorte Wilms 
  Ikke til stede: Thomas Saks, Maiken Holmgaard, Olivia Aida Kara, Neja Johanne Maj Jonassen

  1. Eventuelt
   Ingen emner under dette punkt
    
  2. Kort orientering
   Eleverne: Ikke til stede 
   Formanden: Det har været afholdt skoledialogmøde, hvor de mange høringssvar vedrørende forslaget til det nye skoledistrikt blev drøftet. Det er blevet besluttet, at forslaget til skoledistriktet fastholdes. Det er dog muligt, at det næste år bliver nødvendigt at kigge på skoledistrikterne igen. 
   Omkring udbedringer af bygninger ønsker medlemmerne af skoledialog mere konkrete svar. 
   Pædagogerne: Arbejder forsat med pædagogisk udvikling, dette arbejde faciliteres af ”Verdens bedste danske skole”. Lige nu arbejdes der med pædagogernes visioner, og de pædagogiske drømme får frit spil. Projektet har givet et fint samarbejde på tværs af de tre huse. Et af ønskerne er supervision til det pædagogiske arbejde, et andet er tid til at kunne gå i svømmehallen med børnene en dag om ugen. Arbejdet fortsætter hele skoleåret. 
   Lærerne: Vi har lige afsluttet naturfagsugen – uge 39. Det har været en god uge. Dette skyldes i høj grad arbejdsgruppens store planlægningsarbejde. 
   Mandag og tirsdag i uge 41 afholder vi lektionsstudier med besøg af japanere. Det gør os stolte som lærere at være en skole, der er ægte optaget af pædagogisk udvikling. 
   Ledelsen: Som ledelse arbejder vi med at sikre et fremtidigt holdbart budget ved at være i god dialog med politikkerne. 
   Vi er glade for at udbygningen af vores omklædningsrum er bevilliget og projekteringen er i gang. 
   Vi er optaget af arbejdet med den fortsatte udvikling af det gode samarbejde mellem pædagoger og lærere. 
    
  3. Hummeltofteskolens digitale strategi 
   Merete Engholm Vallentin fortalte om Hummeltofteskolens digitale strategi. Oplægget er vedhæftet. 
    
  4. Skolebestyrelsens arbejde, oplæg vedhæftet: Bente Kjøgx orientererede fra mødet for nye skolebestyrelser i LTK Tre af vores skolebestyrelsesmedlemmer deltog i mødet for de nye skolebestyrelser. Her var det hensigten, at skolerne hver især skulle tale sig ind i rammen for skolebestyrelses arbejde. Vi kom frem til et ønske om at bestyrelsesarbejdet præges af en kultur med stabilitet, åbenhed, tillid, mangfoldighed, og at de mange kompetencer kommer i spil. Det blev endvidere drøftet, at bestyrelsesarbejdet går fra det operationelle til det strategiske, og at man sidder som forældrerepræsentant for alle forældre på skolen, - et perspektiv som er vigtigt at have med sig i arbejdet. Formændene i skoledialog ønsker, at skolebestyrelserne skal arbejde mere på tværs. Det blev drøftet, hvordan man som skolebestyrelsen prioriterer emner, som bestyrelsen arbejder med, og hvordan man kommunikerer med politikkerne. Bente Kjøgx holdt endvidere et oplæg om skolebestyrelsens arbejde, oplægget er vedhæftet.  
    
  5. Årsplan og udvalg i skolebestyrelsen: Endelig årsplan vedtaget. Udvalg i bestyrelsesarbejdet blev revideret og vedtaget. 

   Ekstra punkt nye principper for skoleindskrivning. Skolebestyrelsen bakker op om ændringerne i de nye principper for skoleindskrivningen. 

  Referent/Dorte Wims

 • Januar 2019

  Referat af skolebestyrelsesmøde onsdag den 16. januar 2019                                                                                          

  Til stede: Bente Kjøgx, Betina Larsen, Mette Nymand, Lotte Skou Hansen, Thomas Saks, Maiken Holmgaard, Lise Hogervorst, Dorte Reedtz, Irene Maegaard, Camilla Stræde, Bodil Wesenberg, Thomas Sevelsted Lauritzen, og Dorte Wilms 
  Ikke til stede: Maiken Holmgaard, Anita Palm Laursen, Olivia Aida Kara, Neja Johanne Maj Jonassen

  1. Eventuelt (15 min)
    
  2. Kort orientering (15 min.): 
   Eleverne: Ikke til stede 
   Formanden: På vegne af formændene i skoledialog er der lavet et lang skriv til forvaltningen. Formændene ønsker at forvaltningen laver en beskrivelse af, hvad de forventer af møderne vedrørende form og indhold. 
   Kongevejen har sendt et høringssvar om skoleindskrivning, hvor der problematiseres omkring de høje klassekoefficienter og mangel på klasselokaler. 
   Vi har de samme udfordringer som Kongevejens skole. Vi har ligeledes høje klassekoefficienter og mangel på lokaler. Bestyrelsen ønsker, at der etableres en møderække med Center for arealer og ejendomme for at drøfte, hvordan vi, som skole, kan blive udbygget, så der tages højde for den store elevtilgang. Der vil i morgen tages politisk beslutning om, hvor mange 0.klasser vi får tildelt i kommende skoleår. Bodil og Lotte skriver høringssvar. 
   Pædagogerne: Vi kører fortsat vores kurser og afventer, om vi bliver tre eller fire klasser næste år. 
   Lærerne: SSP har udsendt et skriv, der beskriver, at børn og unge deler en video, hvor den ene af de to piger i Marokko bliver henrettet. Vi har lavet er opslag på forældreintra for at gøre forældrene opmærksomme på, at det er forbudt at dele denne og at børn ikke bør se videoen. 
   Ledelsen: Forløbet omkring udbygning af skolens omklædningsrum forløber super godt. Der er afsat penge og lavet gennemtænkte byggeplaner. Vi bliver lyttet til og der tages tidsmæssige hensyn til vores ønsker. Der bygges hen over sommeren, og forløbet forventes at være afsluttet efter jul 2019. 
    
  3. Cykling til Virum Hallen i forbindelse med idræt
   Bente Kjøgx orienterede om, at 5. årgang er begyndt at have undervisning i idræt i Virum Hallen. Lærerne på årgangen finder det mest sikkert, at eleverne selv cykler i små grupper, i stedet for i en stor gruppe på 60 elever fulgt af lærere, som det er beskrevet i vores retningslinjer for ekskursioner. Skolebestyrelsen finder det ligeledes mere trafiksikkert, at eleverne selv kører frem og tilbage i små grupper. Bente Kjøgx og Dorte Wilms reviderer derfor retningslinjer for ekskursioner og vender tilbage til SB for endelig vedtagelse. 
    
  4. Forældrehenvendelser til skolebestyrelsen 
   Vi har modtaget tre henvendelser fra forældre. 
   Cykler og trafiksikkerhed: 
   Den første henvendelse efterspørger bedre mulighed for cykelparkering. Dorthe Reedtz orienterede om, at der er blevet sat cykelstativer op, dog ikke nok, så hun arbejder fortsat på at få sat flere op. 
   Den anden henvendelse vedrører en bekymring om trafiksikkerheden på Boelvej. På mødet fremgik det, at bestyrelsen løbende har kontakt til Center for vej og byg.. De siger, at der aldrig har været en ulykke på Boelvej, og derfor finder de ikke, at der er en højrisiko forbundet med trafiksikkerheden. Det samme gælder Grønnevej. Vi er, som skole, blevet bedt om at notere alle de hændelser, der sker på Boelvej og Grønnevej. Politiet fastholder at kaos er fartsænkende. Det blev drøftet, at det er et vilkår, at der er meget trafik omkring skolen. Skolen ligger midt i et villakvarter, midt i byen, og det er forældrene som skaber trafikken. Vi er dog som skole bekymret for den høje fart bilerne kører med på Grønnevej. Vi vil forsøge at få lavet nogle fartmålinger, trafikudvalget tager fat i Jytte Olander på forvaltningen. Bodil går ud på forældremøderne og opfordrer forældrene til at komme hjemmefra i god tid, lade bilen stå og følge børnene i skole. Betina svarer forældrehenvendelsen. 
   Brækkede lemmer: 
   Bente Kjøgx orienterede om, at hun, på baggrund af en forældrehenvendelse, har iværksat en undersøgelse for at finde ud af hvor mange børn, der er faldet ned fra klatresystemet og har brækket armene. Der er 5 børn på tre år, der er faldet ned og har brækket en arm. Bestyrelsen er enige om, at det er vigtigt, at børnene bliver fysisk udfordret, og det vurderes ikke at omfanget er så stort, at det taler for at fjerne skolegårdens legesystem. 
    
  5. Valg af model for tablets og computere fra skoleåret 2019/20
   Skolebestyrelsen peger på model 2, da det er vores erfaring, at elevers brug af egne computere ligger på de 65% i udskolingen. Fra 7.klasse er det vigtigt, at eleverne har deres egen computer i skoletiden. Vi vil opfordre forvaltningen til at formulere klare retningslinjer vedrørende opbevaring og support af disse samt forsikringsdelen, hvis eleverne skal tage skolens computer med hjem. 
    
  6. Hummeltofteskolens vision 
   Vi har gennemskrevet Hummeltofteskolens vision med alle indkomne kommentarer fra bestyrelsen og medarbejderne. Visionen mangler nu blot at komme i høring i personalegruppen i klub og SFO`en.
    
  7. Personlige
   Intet

  Referent/Dorte Wilms

 • Februar 2019

  Referat af skolebestyrelsesmøde torsdag den 28. februar 2019                                                                                        

  Til stede: Bente Kjøgx, Betina Larsen, Mette Nymand, Lotte Skou Hansen, Thomas Saks, Maiken Holmgaard, Lise Hogervorst Dorte Reedtz, Irene Maegaard, Bodil Wesenberg, Thomas Sevelsted Lauritzen, Maiken Holmgaard, Anita Palm Laursen og Dorte Wilms 
  Ikke til stede: Thomas Saks, Camilla Stræde, Olivia Aida Kara, Neja Johanne Maj Jonassen

  1. Eventuelt 
   Betina Larsen fortalte, at Hummeltofteskolen, via skolerådet, har fået mulighed for en plads i trafikudvalget. Skolebestyrelsen overvejer om den vil benytte sig af dette.
    
  2. Kort orientering (15 min)
   Eleverne: Intet nyt, de var ikke til stede.
   Formanden: Lene Magnussen har sendt en skrivelse ud, hvor skolerådet indbydes af Lyngby Taarbæk kommune til at deltage i et arbejde med eksterne fonde i udviklingen af legepladser, tilmeldingsdato senest den 12. marts. 
   Skolerådet eller andre forældre opfordres til at deltage i projektet, ”Send flere penge” et projekt Kongevejens skole har startet, der skal arbejde på at kommunen prioriterer skolerne højere. 
   Det næste skoledialogmøde ligger den 14. marts 
   Formanden spurgte ind til, hvordan det går med indførelsen at AULA. Tilbagemeldingen lød, at arbejdet skrider frem som planlagt. Det blev drøftet at, vi også i SB, skal tage stilling til hvilken form for kommunikation, der egner sig på AULA. 
   Axel Duckert stopper som afdelingsleder i gruppeordningen. Forældrene er optaget af hvem, der overtager efter Axel. Forældre og personale får en tilbagemelding på dette i løbet af en uge. 
   Pædagogerne: Der arbejdes fortsat i arbejdsgrupper med den pædagogiske udvikling. Målet er at sætte lys på fritidsdelen, så energien og aktiviteterne får plads. Turen til skøjtehallen er kommet tilbage. 
   Lærerne: Vi står foran skolebal. Ledelsen går ud og taler med udskolingen om hvilke rammer, skoleballet afvikles under. Det er, som vanligt, forbudt at der indtages alkohol m.m. i forbindelse med skoleballet. 
   Ledelsen: Kommende skoleårs planlægning er begyndt.
    
  3. Skolens regnskab og budget for 2019 
   Susanne Seemann, administrativ sekretær, fremlagde skolens budget 
     *  Regnskab for 2018 blev gennemgået med efterfølgende spørgsmål, dialog og blev
         slutteligt godkendt. 
     *  Forslaget til budget 2019 blev gennemgået med efterfølgende dialog 
        Budget for 2019 blev endeligt godkendt.
    
  4. Ny folkeskoleaftale 
   Forligspartierne har indgået aftale om justering af folkeskolereformen. Den blev gennemgået ved Dorte Wilms og Bente Kjøgx 
   Følgende beslutninger blev truffet. 
   *  Hummeltofteskolen fortsætter arbejdet med læringssamtalerne og afkorter
       skoledagen på mellemtrinnet og i udskolingen med 2 klokketimer 
   *  På 8. årgang afkortes UU-tiden yderligere med 1.5 klokketime, for at gøre plads til
       konfirmationsundervisningen.
    
  5. Planlægning af dialogmøde for kontaktforældre og andre interesserede 
   Det blev besluttet at dialogmøde for kontaktforældre og andre interesserede skulle indeholde: 
   *  Justeringen af skolereformen 
   *  Bygninger 
   *  De trafikale forhold omkring Hummeltofteskolen, forældrene inddrages i arbejdet
       med at gøre de trafikale forhold sikre. 
   *  Opfordring til at kontaktforældrene om at finde en anden, der kan repræsentere
       klassen, hvis de selv er forhindret i at deltage, så klassen får den pågældende
       information
    
  6. Revidering af kommunens skoleudviklingsstrategi 
   Dorte Wilms orienterede om workshoppen sammen med CUP, som en del af skolebestyrelsen deltog i. Herefter blev det konstateret, at skolebestyrelsernes input var blevet indarbejdet i oplægget til den reviderede skolestrategi.
    
  7. Personlige 
   Intet under dette punkt.

  Referent/Dorte Wilms