Gå til hovedindhold
Du er her:

Skolebestyrelsens referater

Se skolebestyrelsens referater for skoleåret 2019/2020

 • August 2018

  Referat af skolebestyrelsesmøde onsdag den 29. august 2018                                                                    

  Til stede: Bente Kjøgx, Betina Larsen, Mette Nymand, Lotte Skou Hansen, Anita Palm Laursen, Thomas Saks, Maiken Holmgaard, Lise Hogervorst Dorte Reedtz, Irene Maegaard, Camilla Stræde og Dorte Wilms 
  Ikke til stede: Bodil Wesenberg, Thomas Sevelsted Lauritzen, Olivia Aida Kara, Neja Johanne Maj Jonassen

  1. Eventuelt
    
  2. Kort orientering (10 min.) 
   Eleverne:
   Intet nyt, var ej til stede 
   Formanden:
   Sidder i skolerådet, næste møde 26 sep. KX og formanden var til møde vedrørende retningslinjer for skolebyggeri. Høringsmøde vedrørende skoledistrikter den 10 sep. 
   Pædagogerne:
   Vi er kommet godt fra start. Alle pædagoger har lige været på et fælles bevægelseskursus og fået inspiration til bevægelsestimerne. 
   Lærerne:
   Skoleåret er startet godt. Vi mødte ind i skolen en uge før elevernes skolestart til fælles oplæg og fælles forberedelse. Det er positivt at lærerne har en uge til planlægning og samarbejde. 
   Ledelsen:
   Den første uge hvor lærerne møder ind inden elevernes skolestart har stor værdi for lærerne. Der er god tid til at sætte fokus på den pædagogiske udvikling herunder arbejdet med læringssamtalen. Herudover tages der hånd om mange praktiske ting, - rengøring, indvendig vedligeholdelse og klargøring af klasselokaler.  Hele arbejdet med datasikkerheden kommer til at fylde meget i dette skoleår, især for administrationen. Herudover kommer skiftet fra intra til Aula til at fylde.
    
  3. Skolebestyrelsens forretningsorden 
     *  Skolebestyrelsens forretningsorden blev gennemgået, revideret og
         godkendt. 
     *  Det blev besluttet at linke forretningsordenen til styrelsesvedtægten.
    
  4. Budget 2019, Lyngby Taarbæk Kommune 
   KX fremlagde budgetforslaget: 
   Der lægges ikke op til de store besparelser. Budgettet hænger sammen, og der er en stor klassebeholdning. Det betyder, at alle projekter er finansieret. 
     *  Det blev drøftet og besluttet at høringssvaret skal indeholde følgende: 
             >  Trafiksituationen på Grønnevej, ønsket om en mere sikker skolevej 
             >  Stor tilfredshed omkring understøttelsen at ombygningen af vores
                 omklædningsrum i idrætshallen
             >  Bekymringen omkring, at budgetmodellen ikke tager højde for
                 at skolebudgettet er udhulet, når der ikke tages højde for 
                 * Afvikling af prøver 
                 * Aflønning af lærere med en overbygning 
                 * Holdundervisning for de elever, der ikke vælger fransk/tysk 
                 * Administrationslønninger 
                 * Personale ved valgfag 
                 * Vikarbudgettet (kan ikke dække et stramt styret behov) 
                 * Enkeltmandsundervisning 
                 * Lønfremskrivning er ikke retvisende 
   Konsekvensen af denne ud hulning går ud over den supplerende undervisning, da det er den eneste post, man som skole kan hente penge. 
   Det blev endvidere drøftet at: 
              >  Det store ambitionsniveau om skolens virke i Lyngby-Taarbæk
                  kommune
                  samt dennes resultater ikke står mål med ressourcetildelingen.
              >  Der er afsat for få ressourcer til at understøtte arbejdet med de
                  digitale
                  indsatser og digitale midler. 
              >  Der skal være opmærksomhed på at tildelingen til en ekstra
                  specialklasse på Sorgenfriskolen, betyder at Hummeltofteskolens
                  gruppeordning på sigt skal have resurser til at modtage flere
                  elever. 
              >  Der er en bekymring omkring kommunens præmis omkring de høje
                  klassekvotienter. 
   Lotte Skou Hansen skriver udkast til høringssvar. Høringssvaret skal være kommunen i hænde senest den 10. september. Det blev aftalt, at eventuelle kommentarer skal være på mail indenfor et døgn. 
   Kommunens forslag til de nye skoledistrikter blev fremlagt. Det blev besluttet, at Betina Larsen skriver udkast til høringssvar. 
   Det blev drøftet hvilke konsekvenser forslaget til de ”nye” skoledistrikter kan få. Det blev drøftet, at der er en bekymring omkring, hvad det vil betyde for sikker skolevej. Det ønskes at der stadig sikres søskendegaranti.  
    
  5. Årsplan og udvalg i skolebestyrelsen 
   Årsplanen for skolebestyrelsens arbejde blev fremlagt af Dorte Wilms.Skolebestyrelsen besluttede som udgangspunkt at følge denne. Det blev dog besluttet, at årsplanen for skolebestyrelsen tages op igen på det kommende møde for endelig vedtagelse. Bestyrelsesmedlemmerne valgte sig herefter ind i diverse udvalg også dette punkt tages op igen på det kommende skolebestyrelsesmøde.
    
  6. Konstituering af skolebestyrelsen 
   Betina Larsen blev valgt som formand og Camilla Stræde blev valgt som næstformand.

  Referent/Dorte Wilms

 • Oktober 2018

  Referat af skolebestyrelsesmøde mandag 8. oktober 2018                                                     

  Til stede: Bente Kjøgx, Betina Larsen, Mette Nymand, Lotte Skou Hansen, Anita Palm Laursen, Bodil Wesenberg, Lise Hogervorst Dorte Reedtz, Thomas Sevelsted Lauritzen Irene Maegaard, Camilla Stræde og Dorte Wilms 
  Ikke til stede: Thomas Saks, Maiken Holmgaard, Olivia Aida Kara, Neja Johanne Maj Jonassen

  1. Eventuelt
   Ingen emner under dette punkt
    
  2. Kort orientering
   Eleverne:
   Ikke til stede 
   Formanden:
   Det har været afholdt skoledialogmøde, hvor de mange høringssvar vedrørende forslaget til det nye skoledistrikt blev drøftet. Det er blevet besluttet, at forslaget til skoledistriktet fastholdes. Det er dog muligt, at det næste år bliver nødvendigt at kigge på skoledistrikterne igen. 
   Omkring udbedringer af bygninger ønsker medlemmerne af skoledialog mere konkrete svar. 
   Pædagogerne:
   Arbejder forsat med pædagogisk udvikling, dette arbejde faciliteres af ”Verdens bedste danske skole”. Lige nu arbejdes der med pædagogernes visioner, og de pædagogiske drømme får frit spil. Projektet har givet et fint samarbejde på tværs af de tre huse. Et af ønskerne er supervision til det pædagogiske arbejde, et andet er tid til at kunne gå i svømmehallen med børnene en dag om ugen. Arbejdet fortsætter hele skoleåret. 
   Lærerne:
   Vi har lige afsluttet naturfagsugen – uge 39. Det har været en god uge. Dette skyldes i høj grad arbejdsgruppens store planlægningsarbejde. 
   Mandag og tirsdag i uge 41 afholder vi lektionsstudier med besøg af japanere. Det gør os stolte som lærere at være en skole, der er ægte optaget af pædagogisk udvikling. 
   Ledelsen:
   Som ledelse arbejder vi med at sikre et fremtidigt holdbart budget ved at være i god dialog med politikkerne. 
   Vi er glade for at udbygningen af vores omklædningsrum er bevilliget og projekteringen er i gang. 
   Vi er optaget af arbejdet med den fortsatte udvikling af det gode samarbejde mellem pædagoger og lærere. 
    
  3. Hummeltofteskolens digitale strategi 
   Merete Engholm Vallentin fortalte om Hummeltofteskolens digitale strategi. Oplægget er vedhæftet. 
    
  4. Skolebestyrelsens arbejde, oplæg vedhæftet: Bente Kjøgx orientererede fra mødet for nye skolebestyrelser i LTK Tre af vores skolebestyrelsesmedlemmer deltog i mødet for de nye skolebestyrelser. Her var det hensigten, at skolerne hver især skulle tale sig ind i rammen for skolebestyrelses arbejde. Vi kom frem til et ønske om at bestyrelsesarbejdet præges af en kultur med stabilitet, åbenhed, tillid, mangfoldighed, og at de mange kompetencer kommer i spil. Det blev endvidere drøftet, at bestyrelsesarbejdet går fra det operationelle til det strategiske, og at man sidder som forældrerepræsentant for alle forældre på skolen, - et perspektiv som er vigtigt at have med sig i arbejdet. Formændene i skoledialog ønsker, at skolebestyrelserne skal arbejde mere på tværs. Det blev drøftet, hvordan man som skolebestyrelsen prioriterer emner, som bestyrelsen arbejder med, og hvordan man kommunikerer med politikkerne. Bente Kjøgx holdt endvidere et oplæg om skolebestyrelsens arbejde, oplægget er vedhæftet.  
    
  5. Årsplan og udvalg i skolebestyrelsen: Endelig årsplan vedtaget. Udvalg i bestyrelsesarbejdet blev revideret og vedtaget. 

   Ekstra punkt nye principper for skoleindskrivning. Skolebestyrelsen bakker op om ændringerne i de nye principper for skoleindskrivningen. 

  Referent/Dorte Wims

 • Januar 2019

  Referat af skolebestyrelsesmøde onsdag den 16. januar 2019                                                                                          

  Til stede: Bente Kjøgx, Betina Larsen, Mette Nymand, Lotte Skou Hansen, Thomas Saks, Maiken Holmgaard, Lise Hogervorst, Dorte Reedtz, Irene Maegaard, Camilla Stræde, Bodil Wesenberg, Thomas Sevelsted Lauritzen, og Dorte Wilms 
  Ikke til stede: Maiken Holmgaard, Anita Palm Laursen, Olivia Aida Kara, Neja Johanne Maj Jonassen

  1. Eventuelt (15 min)
    
  2. Kort orientering (15 min.): 
   Eleverne:
   Ikke til stede 
   Formanden:
   På vegne af formændene i skoledialog er der lavet et lang skriv til forvaltningen. Formændene ønsker at forvaltningen laver en beskrivelse af, hvad de forventer af møderne vedrørende form og indhold. 
   Kongevejen har sendt et høringssvar om skoleindskrivning, hvor der problematiseres omkring de høje klassekoefficienter og mangel på klasselokaler. 
   Vi har de samme udfordringer som Kongevejens skole. Vi har ligeledes høje klassekoefficienter og mangel på lokaler. Bestyrelsen ønsker, at der etableres en møderække med Center for arealer og ejendomme for at drøfte, hvordan vi, som skole, kan blive udbygget, så der tages højde for den store elevtilgang. Der vil i morgen tages politisk beslutning om, hvor mange 0.klasser vi får tildelt i kommende skoleår. Bodil og Lotte skriver høringssvar. 
   Pædagogerne:
   Vi kører fortsat vores kurser og afventer, om vi bliver tre eller fire klasser næste år. 
   Lærerne:
   SSP har udsendt et skriv, der beskriver, at børn og unge deler en video, hvor den ene af de to piger i Marokko bliver henrettet. Vi har lavet er opslag på forældreintra for at gøre forældrene opmærksomme på, at det er forbudt at dele denne og at børn ikke bør se videoen. 
   Ledelsen:
   Forløbet omkring udbygning af skolens omklædningsrum forløber super godt. Der er afsat penge og lavet gennemtænkte byggeplaner. Vi bliver lyttet til og der tages tidsmæssige hensyn til vores ønsker. Der bygges hen over sommeren, og forløbet forventes at være afsluttet efter jul 2019. 
    
  3. Cykling til Virum Hallen i forbindelse med idræt
   Bente Kjøgx orienterede om, at 5. årgang er begyndt at have undervisning i idræt i Virum Hallen. Lærerne på årgangen finder det mest sikkert, at eleverne selv cykler i små grupper, i stedet for i en stor gruppe på 60 elever fulgt af lærere, som det er beskrevet i vores retningslinjer for ekskursioner. Skolebestyrelsen finder det ligeledes mere trafiksikkert, at eleverne selv kører frem og tilbage i små grupper. Bente Kjøgx og Dorte Wilms reviderer derfor retningslinjer for ekskursioner og vender tilbage til SB for endelig vedtagelse. 
    
  4. Forældrehenvendelser til skolebestyrelsen 
   Vi har modtaget tre henvendelser fra forældre. 
   Cykler og trafiksikkerhed: 
   Den første henvendelse efterspørger bedre mulighed for cykelparkering. Dorthe Reedtz orienterede om, at der er blevet sat cykelstativer op, dog ikke nok, så hun arbejder fortsat på at få sat flere op. 
   Den anden henvendelse vedrører en bekymring om trafiksikkerheden på Boelvej. På mødet fremgik det, at bestyrelsen løbende har kontakt til Center for vej og byg.. De siger, at der aldrig har været en ulykke på Boelvej, og derfor finder de ikke, at der er en højrisiko forbundet med trafiksikkerheden. Det samme gælder Grønnevej. Vi er, som skole, blevet bedt om at notere alle de hændelser, der sker på Boelvej og Grønnevej. Politiet fastholder at kaos er fartsænkende. Det blev drøftet, at det er et vilkår, at der er meget trafik omkring skolen. Skolen ligger midt i et villakvarter, midt i byen, og det er forældrene som skaber trafikken. Vi er dog som skole bekymret for den høje fart bilerne kører med på Grønnevej. Vi vil forsøge at få lavet nogle fartmålinger, trafikudvalget tager fat i Jytte Olander på forvaltningen. Bodil går ud på forældremøderne og opfordrer forældrene til at komme hjemmefra i god tid, lade bilen stå og følge børnene i skole. Betina svarer forældrehenvendelsen. 
   Brækkede lemmer: 
   Bente Kjøgx orienterede om, at hun, på baggrund af en forældrehenvendelse, har iværksat en undersøgelse for at finde ud af hvor mange børn, der er faldet ned fra klatresystemet og har brækket armene. Der er 5 børn på tre år, der er faldet ned og har brækket en arm. Bestyrelsen er enige om, at det er vigtigt, at børnene bliver fysisk udfordret, og det vurderes ikke at omfanget er så stort, at det taler for at fjerne skolegårdens legesystem. 
    
  5. Valg af model for tablets og computere fra skoleåret 2019/20
   Skolebestyrelsen peger på model 2, da det er vores erfaring, at elevers brug af egne computere ligger på de 65% i udskolingen. Fra 7.klasse er det vigtigt, at eleverne har deres egen computer i skoletiden. Vi vil opfordre forvaltningen til at formulere klare retningslinjer vedrørende opbevaring og support af disse samt forsikringsdelen, hvis eleverne skal tage skolens computer med hjem. 
    
  6. Hummeltofteskolens vision 
   Vi har gennemskrevet Hummeltofteskolens vision med alle indkomne kommentarer fra bestyrelsen og medarbejderne. Visionen mangler nu blot at komme i høring i personalegruppen i klub og SFO`en.
    
  7. Personlige
   Intet

  Referent/Dorte Wilms

 • Februar 2019

  Referat af skolebestyrelsesmøde torsdag den 28. februar 2019                                                                                        

  Til stede: Bente Kjøgx, Betina Larsen, Mette Nymand, Lotte Skou Hansen, Thomas Saks, Maiken Holmgaard, Lise Hogervorst Dorte Reedtz, Irene Maegaard, Bodil Wesenberg, Thomas Sevelsted Lauritzen, Maiken Holmgaard, Anita Palm Laursen og Dorte Wilms 
  Ikke til stede: Thomas Saks, Camilla Stræde, Olivia Aida Kara, Neja Johanne Maj Jonassen

  1. Eventuelt 
   Betina Larsen fortalte, at Hummeltofteskolen, via skolerådet, har fået mulighed for en plads i trafikudvalget. Skolebestyrelsen overvejer om den vil benytte sig af dette.
    
  2. Kort orientering (15 min)
   Eleverne:
   Intet nyt, de var ikke til stede.
   Formanden
   Lene Magnussen har sendt en skrivelse ud, hvor skolerådet indbydes af Lyngby Taarbæk kommune til at deltage i et arbejde med eksterne fonde i udviklingen af legepladser, tilmeldingsdato senest den 12. marts. 
   Skolerådet eller andre forældre opfordres til at deltage i projektet, ”Send flere penge” et projekt Kongevejens skole har startet, der skal arbejde på at kommunen prioriterer skolerne højere. 
   Det næste skoledialogmøde ligger den 14. marts 
   Formanden spurgte ind til, hvordan det går med indførelsen at AULA. Tilbagemeldingen lød, at arbejdet skrider frem som planlagt. Det blev drøftet at, vi også i SB, skal tage stilling til hvilken form for kommunikation, der egner sig på AULA. 
   Axel Duckert stopper som afdelingsleder i gruppeordningen. Forældrene er optaget af hvem, der overtager efter Axel. Forældre og personale får en tilbagemelding på dette i løbet af en uge. 
   Pædagogerne
   Der arbejdes fortsat i arbejdsgrupper med den pædagogiske udvikling. Målet er at sætte lys på fritidsdelen, så energien og aktiviteterne får plads. Turen til skøjtehallen er kommet tilbage. 
   Lærerne
   Vi står foran skolebal. Ledelsen går ud og taler med udskolingen om hvilke rammer, skoleballet afvikles under. Det er, som vanligt, forbudt at der indtages alkohol m.m. i forbindelse med skoleballet. 
   Ledelsen
   Kommende skoleårs planlægning er begyndt.
    
  3. Skolens regnskab og budget for 2019 
   Susanne Seemann, administrativ sekretær, fremlagde skolens budget 
   *  Regnskab for 2018 blev gennemgået med efterfølgende spørgsmål, dialog og blev
       slutteligt godkendt. 
   *  Forslaget til budget 2019 blev gennemgået med efterfølgende dialog 
       Budget for 2019 blev endeligt godkendt.
    
  4. Ny folkeskoleaftale 
   Forligspartierne har indgået aftale om justering af folkeskolereformen. Den blev gennemgået ved Dorte Wilms og Bente Kjøgx 
   Følgende beslutninger blev truffet. 
   *  Hummeltofteskolen fortsætter arbejdet med læringssamtalerne og afkorter
       skoledagen på mellemtrinnet og i udskolingen med 2 klokketimer 
   *  På 8. årgang afkortes UU-tiden yderligere med 1.5 klokketime, for at gøre plads til
       konfirmationsundervisningen.
    
  5. Planlægning af dialogmøde for kontaktforældre og andre interesserede 
   Det blev besluttet at dialogmøde for kontaktforældre og andre interesserede skulle indeholde: 
   *  Justeringen af skolereformen 
   *  Bygninger 
   *  De trafikale forhold omkring Hummeltofteskolen, forældrene inddrages i arbejdet
       med at gøre de trafikale forhold sikre. 
   *  Opfordring til at kontaktforældrene om at finde en anden, der kan repræsentere
       klassen, hvis de selv er forhindret i at deltage, så klassen får den pågældende
       information
    
  6. Revidering af kommunens skoleudviklingsstrategi 
   Dorte Wilms orienterede om workshoppen sammen med CUP, som en del af skolebestyrelsen deltog i. Herefter blev det konstateret, at skolebestyrelsernes input var blevet indarbejdet i oplægget til den reviderede skolestrategi.
    
  7. Personlige 
   Intet under dette punkt.

  Referent/Dorte Wilms

 • August 2019

  Referat af skolebestyrelsesmøde torsdag den 22. august 2019

  Til stede: Bente Kjøgx, Lise Hogervorst, Thomas Saks, Dorte Reedtz, Irene Maegaard, Mette Nimand, Lise Hogervorst, Lotte Skou Hansen, Bodil Wesenberg Lauritzen og Dorte Wilms.
  Ikke til stede: Dorte Reedtz, Maiken Holmgaard, Anita Palm Laursen, Thomas Sevelsted og Camilla Stræde

  1. Skolebestyrelsen konstitueredes sig
   Formand og næstformand blev valgt, Bodil Wesenberg blev valgt som formand, og Camilla Stræde blev valgt som næstformand. Maiken Holmgaard og Betina Larsen træder ud af bestyrelsen Thomas Saks træder ind i bestyrelsen. Morten Per Jørgensen og Lotte Risom træder ind som suppleanter
    
  2. Eventuelt 
   Her blev det drøftet om undervisningsmaterialet ”Mat-løft”, vil kunne understøtte matematikundervisningen på Hu. Vi valgte, at vi ikke vil se nærmere på materialet, da vi ikke vurderer, at ”Mat-løft kan understøtte matematikundervisningen. Det blev drøftet hvilke retningslinjer, der er vedrørende klassekasser. Bente Kjøgx orienterede om, at indbetalingerne ikke må registreres, og at der kun må appelleres til forældrene om, at der indbetales et begrænset beløb pr. år. Retningslinjerne kommunikeres ud til lærerene, som tager dem med på forældremøder, hvor det er relevant.
    
  3. Kort orientering
   Eleverne:
   Ej til stede, de er ikke valgt endnu.
   Formanden:
   Bodil Wesenberg var med på forældremøder hos 0.klasserne, og holdt oplæg om skolebestyrelsens arbejde.
   Pædagogerne:
   Alle er i fuld sving med at komme i gang med det nye skoleår. Traditionen tro afholdes der sommerfest, dette sker på tirsdag.
   Lærerne:
   Vi er godt i gang med et nyt skoleår. Gadeteamet var i Ulvedalene i fredags, det gik stille og roligt.
   Ledelsen:
   Vi har travlt med at starte skolen op, det er gået godt, og der er en god ro i hverdagen. Vi havde en dejlig første skoledag, mange af forældrene er med denne dag. Vi har, i år, et særligt fokus på arbejde videnbaseret med relationskompetence. 
   Det blev drøftet, at det stigende elevtal på skolen betyder, at pladsen kan virke trang.
    
  4. Budget
   Bente Kjøgx fulgte op på Budget 2019 i Lyngby Taarbæk Kommune.
   Der blev givet en tilbagemelding fra mødet i skolerådet, hvor borgmester Sofia Osmani og formand for BUU Gitte Kjær Westermann deltog.
   Her blev det besluttet at formulere et fælles høringssvar, hvor det fastholdes, at samtlige skolebestyrelser ikke kan pege på nedskæringer på skoleområdet. 
   Skolerådet ønsker en synlig plan for bygningsplanerne i kommunen.
   Der blev på mødet i skolerådet, spurgt til den nuværende ressourcemodel. Skoleledelserne gav udtryk for, at de som udgangspunkt er tilfredse med ressourcemodelen, problemet er at der mangler penge i modellen.
   Der blev, fra Sofie Osmani, peget på nødvendigheden af at påvirke regeringen, så der tilføres bedre muligheder for at kommunerne    kan anvende flere penge til drift.
   Politikkerne fastholder et borgermøde den 03.10.2019. samt skoledialogmøde 02.10.2019.
   Derudover blev det drøftet, at kommunens ambitionsniveau bør sænkes, at der skal være fokus på personalet trivsel, og at der ikke    bør sættes nye projekter i gang i løbet af året uden, at der tilføres ressourcer.
    
  5. Årsplan og udvalg i skolebestyrelsen
   Årsplan og udvalg i skolebestyrelsen blev udformet og vedtaget.
    
  6. Principper om ekskursioner
   Det første udkast til de reviderede principper om ekskursioner, blev drøftet, der blev peget på yderligere ændringsforslag. Disse vil blive skrevet ind i principper for ekskursioner. Principper for ekskursioner vil blive taget op på kommende bestyrelsesmøde.

   Referent Dorte Wilms

 • September 2019

   Referat af skolebestyrelsesmøde torsdag den 26. sep. 2019

  Til stede: Bente Kjøgx, Anita Palm Laursen, Thomas Saks, Dorte Reedtz, Joan Friis, Mette Nimand, Bodil Wesenberg Lauritzen, Camilla Stræde, Carl Løvenkjær - Knudtzon, Celina Løvenkjær - Knudtzon og Dorte Wilms.
  Ikke til stede: Dorte Reedtz, Lise Hogervorst, Thomas Sevelsted, Irene Maegaard, Lotte Skou Hansen.

  1. Eventuelt 
   * Status på trafiksituationen: Der kommer en hastighedsmåling i løbet af efteråret på Boelvej og Grønnevej. 
   Skiltene med hastighedsbegrænsning på 40 km i timen kan muligvis blive tændt om eftermiddagen. 
   Kantstenenes højde vil vi gerne have bliver tjekket, er de høje nok, vil det dæmpe trafikken. 
   Parkeringsvagterne var forbi Hummeltofteskoen i sidste uge, de stoppede spontant, da de så, at her var rigtig meget trafik.
   * Bodil er blevet kontaktet af projektgruppen, der arbejder med udformningen af Sorgenfri Torv. De spørger, om der er et bestyrelses-medlem, der har lyst til at gå ind i arbejdet. Bente orienterede om, at skolens 9. klasser og en af 8. klasserne har deltaget i projektet i dette efterår. Elevernes bud er udstillet på rådhuset frem til 5.okt. 
   * En forælder har tilbudt at lave en indsamling til istandsættelse af skolens toiletter, men da det er et kommunalt anliggende, kan vi ikke tage imod dette tilbud. * Det blev drøftet, at flere forældre ønsker deres børn fri fra skole.* Der blev forslået, at der oprettes legepatrulje. Skolen har en legepatrulje, gamebooster.
    
  2. Kort orientering
   Eleverne
   Der er i år blevet afholdt to elevrådsmøder. På det første møde, blev der afholdt valg af formand og næstformand: formand Celina Løvenkjær-Knudtzon og næstformand Carl Løvenkjær-Knudtzon.
   Elevrådet vil gerne arbejde med følgende to punkter: Affaldssortering og ny Hummelbod.
   Der blev spurgt til, hvordan skolen annoncerer, hvor og hvornår elevrådsmøderne afholdes.
   Formanden
   Der afholdes budgetborgermøde den 3.10. Skolebestyrelsen vil opfordre til at forældrene møder op.
   Borgmesteren har skrevet, at hun gerne vil friholde skolerne for besparelser, men at hun ikke kan love noget.
   Følgende punkter er i sparekataloget
   *  Fællespasning i SFO og klub i uge 42
   *  Øget forældrebetaling
   *  Nedlæggelse at teaterpuljen
   *  Justering af sprogstimulering
   *  Nedlæggelse af 2,5 års besøg af sundhedsplejerskerne
   *  Alkohol forebyggelse i 8.klasse
   Det er små besparelser. Men skolernes budgetter er meget stramme.
   Pædagogerne: 
   Intet nyt, ingen til stede.
   Lærerne
   Naturfagsugen er i fuld gang. Den har mange kvaliteter. Eleverne bliver præsenteret for nye arbejdsmetoder, virksomhedsarbejde, besøg i lokalområdet, de arbejder på tværs af årgangen, ser også at flere af lærerne står på tæer, når stoffet er ukendt for dem, at alle kan fejle, for voksne som børn opstår der mange gyldne øjeblikke både fagligt og relationelt 8. og 9. klasserne har været på lejrskole.
   Ledelsen
   Vi har haft en god opstart på skoleåret.  ”Grøn dag” og naturfagsugen skaber en fællesskabsfølelse, når hele skolen leger, er kreative, innovative og arbejder sammen.  
    
  3. Tilpasning af gruppeordningens ferielukning af SFO/klubtilbud, svarende til hovedskolen/SFO/klub.
   Lotte Frøhlke fremlagde den ønskede ferielukningsplan.  Lotte orienterede om, at sommerferiepasningen blev etableret, da gruppeordningen var et indskolingstilbud. I dag er gruppeordningen et udskolingstilbud, og der er stort set ingen elever, der benytter sig af sommerferiepasningen. Ved at omfordele ressourcen til dagtimerne vil personalet bedre kunne understøtte de undes sociale liv med aftenklub og andre aktiviteter, samt give de unge en roligere start på dagen.
   Gruppeordningen ønsker at tilpasse ferielukning af SFO/klubtilbud i sommerferien, svarende til hovedskolen/SFO/klub’s ferielukning. Dette vil betyde, at SFO/klub i gruppeordningen holder lukket i uge 28, 29,30. Skolebestyrelsen bakkede op om dette.  Det blev dog drøftet, at det er vigtigt, at der kan etableres fleksibel pasning til de elever, der måtte have brug for det, - særligt i overgangsordningen.
    
  4. Forslag til principper for kommunikation på AULA.
   Dorte Wilms og Thomas Saks holdt et oplæg, som har dannet grundlag for tænkningen bag principperne for kommunikation på Aula.
   Skolebestyrelsen godkendte, med nogle få rettelser ”Principper for kommunikation på Aula”.
    
  5. Principper om ekskursioner, herunder cykling.
   Principperne er blevet tilrettet kommentarer fra sidste møde.
   Skolebestyrelsen godkendte, med nogle få rettelser ”Principper om ekskursioner, herunder cykling”.
    
  6. Skolens værdiregelsæt.
   Bente Kjøgx præsenterede baggrunden for hvorfor skoler hver år skal revidere skolens værdisæt. Og at vi hver år er forpligtet til at tage stilling til værdiregelsættet ved skoleårets start.
   *  Skolebestyrelsen godkendte, med nogle få rettelser ”værdiregelsættet”. 
    
  7. Klassekasser.
   Bente Kjøgx orienterede om skolens principper for klassekasser og pointerede, at det er en kommunal opgave at drive skole. Det er frivilligt at indbetale, og der skal være tale om et begrænset beløb, som administreres af forældrene.  Bente Kjøgx og Dorte Wilms kommer med et revideret oplæg til ”Principper for klassekasser”, på kommende møde.
    
  8. Røgfri skole for elever.
   Bente Kjøgx og Dorte Wilms orienterede om, hvordan vi arbejder forebyggende med ”Røgfri skole” Det blev besluttet, at Bente Kjøgx og Dorte Wilms udarbejder et forslag til en revideret politik til røgfri skole.

   Referent/Dorte Wilms

 • Oktober 2019

  Referat af skolebestyrelsesmøde 30. oktober 2019

  Til stede: Bente Kjøgx, Lise Hogervorst, Thomas Saks, Dorte Reedtz, Irene Maegaard, Lise Hogervorst, Lotte Skou Hansen, Anita Palm Laursen, Bodil Wesenberg Lauritzen, Camilla Stræde, Morten Per Jørgensen, Celina Løvenkjær - Knudtzon og Dorte Wilms. 
  Ikke til stede: Thomas Sevelsted, Mette Nimand, Carl Løvenkjær - Knudtzon 

  Eventuelt
  Bente Kjøgx orienterede om, at centerleder Kirsten Balle og direktør Lene Magnussen stopper i Lyngby–Taarbæk kommune, da de har fået andet arbejde

  1. Kort orientering 
   Eleverne 
   Elevrådet arbejder på affaldssortering og ny madordning. Tre 9. klasses elever forsøger at iværksætte fodboldspil med eleverne i et frikvarter om ugen.
   Formanden
   I skoledialog blev der orienteret om specialundervisningsundersøgelsen og tankerne bag den inkluderende skole.
   Borgermødet vedrørende budgetreduceringer blev forlænget på foranledning af de tilstedeværende forældre på . Der er stor bekymring over de manglende ressourcer på skoleområdet.
   Pædagogerne
   Intet nyt
   Lærerne
   Hummeltofteskolen er med i fagbladet ”Folkeskolen” under emnet inklusion.
   Der arbejdes pt. med uddannelsesparathedsvurderinger i udskolingen.
   Ledelsen
   Vi er optaget af implementering af Aula. Vi følger løbende op på de udfordringer, der er.
   Vi er optaget af den fortsatte udvikling af den inkluderende skole.
    
  2. Skolens pædagogiske indsatsområder
   Oplæg og dialog:
   Trine Clement, læsevejleder, holdt oplæg om ordblindhed og fortalte, hvordan vi på Hummeltofteskolen arbejder med at teste og understøtte de ordblinde elever.
   Rikke Kurtik og Sune Hansen, bevægelsesvejledere, holdt et oplæg om de mange facetter af bevægelse, og hvordan vi på Hummeltofteskolen arbejder med bevægelse.
    
  3. Principper om klassekasser.
   Bestyrelsen vedtog de reviderede principper om klassekasser.
    
  4. Ansøgning af brug af § 16 d.
   Skolebestyrelsen tilslutter sig:
   Ansøgning til politisk godkendelse om afkortning af skoledagen med to undervisningstimer på mellemtrin og udskoling, ved at konvertere 2 understøttende undervisningstimer til to-voksentimer. Mellemtrinnet vil efter afkortning af skoledagen ugentlig have 31 undervisningstimer om ugen, og udskolingen vil have 33 undervisningstimer.  Afkortningen muliggør, at lærerne kan lave læringssamtaler med eleverne. Skolen har udnyttet denne mulighed i de sidste 3 skoleår.
    
  5. Feriekalender 20/21.
   Dorte Wilms fremlagde forslag til feriekalender skoleåret 20/21. Skolebestyrelsen vedtog forslaget.

   Referent/Dorte Wilms

 • Januar 2020

  Referat af skolebestyrelsesmøde 29. januar

  Til stede: Bente Kjøgx, Lise Hogervorst, Thomas Saks, Dorte Reedtz, Irene Maegaard, Lotte Skou Hansen, Anita Palm Laursen, Bodil Wesenberg Lauritzen, Camilla Stræde, Morten Per Jørgensen og Dorte Wilms.
  Ikke til stede: Mette Nymand, Lise Hogervorst, Carl Løvenkjær-Knudtzon, Celine Løvenkjær-Knudtzon

  1. Eventuelt.
   Intet nyt.
  2. Kort orientering 
   Eleverne
   Intet nyt, ikke tilstede.
   Formanden
   * Bodil Wesenberg Lauritzen er en del af arbejdsgruppen omkring klubbesparelse på 1,75 millioner. Man ønsker at besparelsen skal ligge på ungdomsklubberne eller på ungdomsskolen.
   Tryggehvile har ca. 100 medlemmer. Mellem 35-40 unge kommer i gennemsnit til spisning i klubben.
   Vi ser med stor bekymring på planerne om at lukke ungdomsklubben.
   Kommende fokus på næste møde i arbejdsgruppen er forældreperspektivet og den gode fortælling.
   * Skolerådsmøde, emnet var håndteringen af Rambøll rapporten af specialundervisningen. Skolerådet føler sig ikke inddraget i beslutningsprocesserne.
   * Fælleselevrådet har arrangeret en demonstration 24. april mod generelle nedskæringer på skoleområdet.
   Pædagogerne
   Der arbejdes fortsat med kompetenceudvikling.
   Lærerne
   Projektopgaver og terminsprøver har præget den sidste perioden.
   Ledelsen
   Fagfordelingen er påbegyndt, justeringen af skolereformen vil betyde en større økonomisk belastning. Budgetterne fremlægges på kommende SB-møde.
    
  3. Årgangenes digitale årsplaner og skærmregler
   Det blev på skolebestyrelsesseminariet drøftet, om der er behov for, at skolebestyrelsen udformer principper. Skolebestyrelsen konstaterede, at det nuværende arbejde skal fortsætte og formulerede et overordnet princip: "Årgangens lærere og pædagoger træffer bevidste valg vedrørende brugen af skærme i skoletiden, så der skabes rum for nærvær og fordybelse i undervisningen og frikvartererne".
   * Camilla Stræde, Morten Per Jørgensen, Thomas Saks og Lotte Skou Hansen deltager i arbejdsgruppen sammen med IT-vejledere og ledelsen. Det blev besluttet, at arbejdsgruppen skal udforme et oplæg til principper vedrørende brugen af digitale medier.
    
  4. Ceposundersøgelsen/Kvalitetsrapport
   Dorte Wilms orienterede om hvilke tendenser, man finder i forhold til Hummeltofteskolen i Ceposundersøgelsen og kvalitetsrapporten.
   Efterfølgende blev følgende drøftet:
   * Lektiemængden og lektiearten blev drøftet efter skolereformens indførelse. Bliver overgangen til ungdomsuddannelserne for svære.
   *Hummeltofteskolen arbejder seriøst med de tendenser, der fremgik i rapporten.
   * Der arbejdes med stor seriøsitet med fagene i fagudvalgene.
   * Hvordan kommunikeres det ud.
   * Skolebestyrelsen understøtter ledelsens måde at håndtere arbejdet med kvalitetsrapporten på.
   * Den rummelige skole.
   * Kvalitetsrapporten viser, at der er fokus på læring hele vejen, specifikt peger den på:
      - Gode resultater i matematik gennem et vedvarende arbejde.
      - Skolen er god til at få alle elever med.
      - Løfter både de fagligt svage og stærke.
   Herudover vendte skolebestyrelsen usikkerheden omkring data vedrørende de socioøkonomiske referencer.
    

  Skolebestyrelsen udformer et høringssvar. Høringssvaret sendes til gennemsyn i bestyrelsen.
  Bodil svarer på forældrehenvendelsen.
  Bestyrelsen skriver til alle forældre et svar på kvalitetsrapport og Ceposundersøgelse. Vi lægger det op på Aula.

  Referent/Dorte Wilms​​​​

   

 • Februar 2020

  Referat af skolebestyrelsesmøde 26. februar

  Til stede: Bente Kjøgx, Lise Hogervorst, Thomas Saks, Dorte Reedtz, Irene Maegaard, Lotte Skou Hansen, Anita Palm Laursen, Bodil Wesenberg Lauritzen, Mette Nymand, Camilla Stræde, Morten Per Jørgensen, Lotte Risom og Dorte Wilms.
  Ikke til stede: Carl Løvenkjær-Knudtzon, Celina Løvenkjær-Knudtzon

  1. Kort orientering 
   Eleverne
   Intet nyt, ikke tilstede.
   Formanden
   * Skolerådsmødet, der omhandlede klubbernes og Ungdomsskolens fremtid. Ungdomsskolen blev på mødet, præsenteret som tilbud til ressourcestærke familier og ungdomsklubberne som tilbud til både de resursestærke og udfordrede elever.
   Der kommer to opfølgende møder, og herefter formuleres der et politisk oplæg.
   Pædagogerne
   * Der arbejdes med planlægning af discofesten
     Lukkeordning i uge 42 og 7 er endnu ikke afklaret.
     Succesfuld skitur blev afviklet og der var 62 elever i eventyrland i uge 7
     100 elever deltog i fastelavnsfesten
     Sommerkolonien til Djursland er overtegnet, 20 på ventelisten.
   Lærerne
   Intet nyt
   Ledelsen
   * Vi er særligt optaget af skoleårets planlægning, herunder fagudvalgenes fokus i det kommende skoleår, arbejdet med det specialiserede område – den inkluderende skole og årsaftalen med CUP.
    
  2. Regnskab for 2019 og budget 2020
   Bente Kjøgx fremlage regnskabet for 2019, skolebestyrelsen godkendte regnskabet.
   Bente Kjøgx fremlage budgettet for 2020, skolebestyrelsen godkendte budgettet.
    
  3. Kommende skoleår 
   Dorte Wilms gennemgik timefordelingsplan skoleåret 2020/21. Skolebestyrelsen vedtog timefordelingsplanen, men med en hensigtserklæring om madkundskab på 4.årgang.
    
  4. Planlægning af kontaktforældremøde
   Det blev drøftet hvilke temaer, der kunne være relevante på kommende kontaktforældremøde. Det blev besluttet at udskyde kontaktforældremødet, da der ikke var nogle aktuelle emner i forhold til et kontaktforældremøde. Næste kontaktforældremøde planlægges til efteråret 2020.
    
  5. Politik om alkohol, rygning og stoffer 
   Den reviderede politik om alkohol, rygning og stoffer blev vedtaget.

  Referent/Dorte Wilms

   

 • Maj 2020

  Referat af skolebestyrelsesmøde 18. maj

  Til stede: Bente Kjøgx, Lise Hogervorst, Thomas Saks, Dorte Reedtz, Irene Maegaard, Lotte Skou Hansen, Anita Palm Laursen, Bodil Wesenberg Lauritzen, Mette Nymand, Camilla Stræde, Morten Per Jørgensen, Lotte Risom og Dorte Wilms.
  Ikke til stede: Carl Løvenkjær-Knudtzon, Celina Løvenkjær-Knudtzon

  1. Eventuelt (10 min)
   Intet
    
  2. Kort orientering (20 min.):
   Eleverne
   Ikke tilstede.
   Formanden
   * Skolerådet har holdt to møder med borgmesteren under Corona. Der har været god dialog omkring forskellige problemstillinger omkring nødundervisning med mere.
   * Der har været dialog om skolerne kunne få plads til maj-børnene på skolerne.
   * Dialog om fremtidige opmærksomheder i lignende situationer, automatiske vandhaner
   * Overvejelser om hvordan udskolingseleverne bliver superbrugere af Teams og andre relevante læringsplatforme.
   * Er der behov for kurser til elever og medarbejdere?
   * Opmærksomhed på om klubberne har mistet medlemmer under nedlukningsperioden.
   Formanden har på vegne af skolebestyrelsens anerkendt lærernes og pædagogernes store arbejde og givet medarbejderne chokolade. Personalet blev rigtig glade for opmærksomheden.
   Pædagogerne 
   Der er blevet stillet spørgsmål om, hvilken takst 3. klasserne skulle betale i maj – det er klubtakst
   * Under nedlukningen har pædagogerne haft nødpasning om eftermiddagen, lærerne har undervist i nødpasningen om formiddagen. Senere har pædagogerne og lærere været sammen om at fordele elever i grupper og nødundervise i fase 1.
   Lærerne
   * Opstart af de ældste elever, der er startet i dag, er gået meget fint. Det har dog været svært for dem at overholde afstandskravene. * * Det har været svært for de sårbare elever at følge fjernundervisningen. Lærerne har forsøgt at følge op med forskellige tiltag. Opringninger fast om morgenen, samtaler på teams, gå ture med enkelte elever m.m.
   Ledelsen
   * Ledelsen har været optaget af, hvordan ledelse fungerer bedst på afstand, at lave rammer for lærere og elever under nye forhold, arbejde med eleverne trivsel og faglige undervisning som fjernundervisning, samt dialogen med det politiske system om lærernes arbejdstid, begrænsede computere på skolerne m.m.  På samme tid har vi arbejdet med skoleårets planlægning.
   Vi har oplevet meget stor forældreopbakning. 
    
  3. Orientering om Corona-tidens skole
   *Pædagogiske og organisatoriske tanker bag håndteringen af nød- og fjernundervisning.
   * De pædagogiske overvejelser, herunder særlige opståede opmærksomhedspunkter
   * De organisatoriske overvejelser, herunder særlige opståede opmærksomhedspunkter
   * Overvejelser over opmærksomhedspunkter i forhold til fremtiden.
   Opmærksomhedspunkter
   * Skal der være krav om at eleven er visuelt på skærmen?
   * Svært at lave klasseundervisning på Teams. Det er svært at sikre at alle elever er med.
   * 9.klasserne har arbejdet meget med repetition i de sidste to måneder.
   * Opmærksomhed på at små fag skal skemalægges i klumper.
   * Flere undrer sig over at udskolingen kun er i skole fra 9.30-13.30
   * Vigtigt at følge skemaet og samme struktur i hele udskolingen i Teams. At læreren er på, når faget er i skemaet.
   * Dorte Wilms og Bente Kjøgx orienterede om de pædagogiske overvejelser, som skolen har arbejdet ud fra. Stort fokus på de sårbare elever, trivsel og opkald i Teams.
   * Vil man fremadrettet kunne bruge Teams, hvis elever af forskellige grunde ikke deltager fysisk i klasseundervisningen.
   * Skemaer er svære at tilgå på AULA
   * Opmærksomhed på at lærernes kontaktoplysninger ikke ligger på AULA
   * Bliver de resterende skolehjemsamtaler afholdt i dette skoleår?
    
  4. Kommende skoleår
   Vi er i fuld gang med skoleårets planlægning og fagfordeling. Vi skal ikke ansætte nye lærere til det kommende skoleår.
   Vi afventer udmeldinger på, hvor mange der må forsamles, og om der kommer særlige retningslinjer i forhold til sidste skoledag og translokation.
    
  5. Kommende høringssvar 
   Vi skal skrive høringssvar til tre høringer: Klassedannelse, klubområdet (dette er første behandlet i MED-udvalget) og det specialiserede område. 
   * Klub, Bodil skriver høringssvar, det er rigtig positivt, at der etableres juniorklub, det er meget attraktivt at kommunen forsøger at fastholde de unge i klubben.
   * Klassedannelse, skolen skriver høringssvar. Vi ønsker, at vores gamle skoledistrikt kommer tilbage, og at vi får tre klasser på Hummeltofteskolen i skoleåret 20/21
   * Det specialiserede område, der indkaldes til SB-møde, hvis oplægget og høringssvaret ikke kan behandles på kommende SB-møde den 15.juni.